Dyrekcja szkoły

Bernadeta Alina Jóźwiak - Dyrektor

Informacje

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:


Dyrektor wykonuje zadania na podstawie ustaw i przepisów wykonawczych, a w szczególności:
Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum
Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
Przewodniczy radzie pedagogicznej.
Realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum.
Dysponuje środkami finansowymi.
Opracowuje arkusz organizacyjny.
Dba o powierzone mienie.
Wydaje polecenia służbowe.
Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego.
Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz.
Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRZYJMOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:

Od poniedziałku do piątku.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANEJ KOMÓRCE:

Nazwa skrócona: dyrekcja
Symbol: D
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach
Łobudzice 54, Zelów 97-425
Komórka nadrzędna merytorycznie: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-02-26
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 21:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1065
04 września 2018 21:10 (Bożena Chrzanowska) - Aktualizacja informacji.
04 września 2018 21:08 (Bożena Chrzanowska) - Aktualizacja informacji.
06 lutego 2016 21:57 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Dyrektor.