Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach z Filią w Bujnach Szlacheckich

Lokalizacja

woj. łódzkie

pow. bełchatowski

Zelów

Adres

Łobudzice 54

97-425 Zelów

NIP

769-222-90-98

REGON

367742510

Telefon

44 634 22 89

Telefon

530-73-85-85

Faks

44 634-22-89

Patron

Janusz Kusociński

Liczba uczniów

98

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Kod terytorialny GUS: 1001083
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie O/Zelów 08 8965 1018 7000 0072 3600 0001

INFORMACJE OGÓLNE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU W JEDNOSTCE

Stan na dzień: 2019-09-01
Zatrudnienie ogółem (osoby): 21
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty:18,14
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

Przedmiot działania i kompetencje:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podsatwowej.
Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
realizowanie programu wychowawczego szkoły podstawowej.

Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
zorganizowanie zajęć świetlicowych,
prowadzenie zajęć edukacyjnych,
system zapomóg i stypendiów - w miarę posiadanych środków finansowych.
Szkoła realizuje określone zadania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:
zapewnia uczniom bezpieczeństwo na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie przerw międzylekcyjnych i przy zbiorowych wyjściach poza obręb szkoły,
nakłada na nauczyciela obowiązek pełnienia dyżurów, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną w harmonogramie,
nakłada na nauczyciela obowiązek zgłaszania dyrektorowi szkoły wszelkich zagrożeniach zdrowia i życia ucznia.

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

Status Prawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego:
GMINA ZELÓW

Gmina Zelów
Akt tworzący:
Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach
Liczba zatrudnionych: 21
Informacje o użytkownikach: Uczniowie
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawą i statutem szkoły
Majątek, którym dysponuje:
środki trwałe - 2 933 501,58
wyposażenie - 83 207,10
księgozbiór - 19 495,41
Struktura własnościowa: Własność samorządowa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANYM BUDYNKU JEDNOSTKI

Numer kolejny budynku: 54
Funkcja budynku: Inny budynek
Adres:
Powierzchnia użytkowa: 1.494.10 m2
Powierzchnia biurowa: 74.44 m2
Liczba pomieszczen biurowych: 4
Liczba sal konferencyjnych: -

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRACY JEDNOSTKI:

7.00 - 17.00

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2011-09-15, 2014-09-18
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bernadeta Jóźwiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 22:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 42046
16 września 2020 16:33 (Bożena Chrzanowska) - Aktualizacja danych.
15 września 2020 17:04 (Bożena Chrzanowska) - Aktualizacja danych.
24 grudnia 2019 12:28 (Bożena Chrzanowska) - Aktualizacja danych.